1) Ban Giám Hiệu

   - Hiệu Trưởng : Bùi Thị Phượng

   - Phó Hiệu Trưởng: + Đào Thị Thanh Hải

                                   + Bùi Quang Bình

                                   + Trần Tiến Dũng