2) Ban Chấp Hành Công Đoàn

   - Phạm Thị Minh - Chủ Tịch Công Đoàn

   - Vũ Thị Hương - Phó Chủ Tịch

   -  Mai Thị Hồng Vân - Ủy Viên

   - Vũ Thị Tươi - Ủy Viên

   -  Trần Thị Thu Hơn - Ủy Viên