3) BCH Chi Đoàn

- Tạ Thị Thu - Bí Thư 

- Bùi Xuân Chính - Phó Bí Thư

- Mai Thị Tươi