4) Tổ chuyên môn

- Tổ KHTN gồm có : 10 thành viên trong đó:

 + Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Toàn

 + Tổ phó: Đào Thị Thơm

- Tổ KHXH gồm có: 10 thành viên trong đó :

+ Tổ trưởng: Đào Thị Tuyết Lan

+ Tổ phó: Lê Thị Tám

* Ngoài 2 tổ chuyên môn của khối THCS thì còn các tổ chuyên môn khối Tiểu Học:

- Tổ khối 1: Tổ Trưởng - Phạm Thị Hiền

- Tổ khối 2,3: Tổ Trưởng - Phạm Thị Tú Anh

- Tổ 4, 5: Tổ Trưởng - Trần Thị Hạnh